దురాశ దుఃఖమునకు చేటు – Durasha Dukham naku Chetu

పాత సామెత - " దురాశ దుఃఖమునకు చేటు "  Durasha Dukham naku ChetuOld adage - "Greed hurts" పాత సామెత - " దురాశ దుఃఖమునకు చేటు " కు - తగిన విదేశీ కధ ॥ సహజ సౌందర్య ప్ర కృతిని చూచి ఆనందిస్తూన్న సమయం లో ఎందుకో , నాకు ఈ కధ స్ఫూరించింది , వెంటనే మీకు తెలియ జేస్తూన్న , ఫ్రెండ్స్ !!ఒకానొకప్పుడు గ్రీసు దేశం ( నేటి గ్రీకు ) లో ' ఏధెన్సు ' నగరాన్ని మిథాస్ అనే రాజు ఉండేవాడు .దురాశాపరుడు , ఇంకా ఇంకా కావాలనే తత్వ మతనిది.Magha pornani   మాఘ పౌర్ణమి విశేషం ఏంటి ? http://knowledgebase2u.blogspot.com/2015/05/madha-pornani.htmlMagha snanam మాఘస్నానం ప్రాశ్చత్యాన్ని తెలియజేసే కథ :- http://knowledgebase2u.blogspot.com/2015/05/magha-snanam.htmlLakshmi sthothram లక్ష్మీ స్తోత్రం http://knowledgebase2u.blogspot.com/2015/05/lakshmi-sthothram.htmlVidhura, vibhishana viswarupudu విదురుడు విభీషణుడు http://knowledgebase2u.blogspot.com/2015/05/vidhura-vibhishana-viswarupudu.htmlViswamitra విశ్వామిత్రుడు http://knowledgebase2u.blogspot.com/2015/05/viswamitra.htmlగోల్డ్ అంటే విపరీతమైన ప…
Read more about దురాశ దుఃఖమునకు చేటు – Durasha Dukham naku Chetu
  • 0